Datanet Netzwerktechnik GmbH

Nexans Business Partner

 Nexans CSI Zertifikat                        Nexans CSI Zertifikat

Nexans NTI Zertifikat                         Nexans NTI Zertifikat                      Nexans NTI Zertifikat
Frank Künzl                                      Peter Homan                                 Peter Ossyra

Nexans NTI Zertifikat                         Nexans NTI Zertifikat                      Nexans NTI Zertifikat
Frank Künzl                                      Peter Homan                                 Peter Ossyra

R&M Authorized Partner                     R&M Authorized Partner
Kupfer Zertifikat                                 Glasfaser Zertifikat

R&M zertifizierter                              R&M zertifizierter
Kupfer Installateur                             Glasfaser Installateur
Frank Künzl                                      Frank Künzl

R&M zertifizierter                              R&M zertifizierter
Kupfer Installateur                             Glasfaser Installateur
Peter Ossyra                                     Peter Ossyra

Urkunde Arbeitsbühnen                     Urkunde Arbeitsbühnen
Frank Künzl                                      Peter Ossyra

Urkunde Arbeitsbühnen                     Urkunde Arbeitsbühnen
Peter Homan                                    Deniz Ürüm

Befähigungsnachweis                        Befähigungsnachweis
Arbeitsbühnen                                  Arbeitsbühnen
Frank Künzl                                      Peter Ossyra

 

Befähigungsnachweis                        Befähigungsnachweis
Arbeitsbühnen                                  Arbeitsbühnen
Peter Homan                                    Deniz Ürüm

 

Flamro Brandschutz Urkunde              Flamro Brandschutzexperten                 Flamro Brandschutzexperten

 

Zertifikate Rudi Hinderlich

BGFE Teilnahmebescheinigung           CMT Zertifikat                                    IBM ACS Update

Zertifikate Frank Künzl

HP Fokus Partner

Diplom Urkunde Frank Künzl             Diplom Zeugnis Frank Künzl